VÝZVA za celosvetový MIER - Slovakia4 Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

VÝZVA za celosvetový MIER

NOVINKY

                                                                              

VÝZVA za celosvetový MIER


Pre vedúcich predstaviteľov skupiny summit NATO v dňoch 11. a 12. júla 2018, na stretnutí v Bruseli.

        ,, Výzva za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových Ozbrojených síl Organizácie        
                                spojených národov ( MOS OSN ) s jednotným velením „  

Vec:  Žiadosť o prehodnotenie, dopracovanie, prednes na summite NATO   ,, Výzvy za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových ozbrojených síl Organizácie spojených národov s jednotným velením“  a jej prednes k prerokovaniu na summite NATO  v dňoch 11. a 12. júla 2018, na stretnutí v Bruseli.

           Ďalej žiadame : odovzdanie výzvy  premiérom  SR  Petrom Pellegrínim a prezidentom SR Andrejom Kiskom s vlastnými návrhmi organizácii NATO ,   ,,Výzvu za celosvetový MIER a vznik jednotných Mierových Ozbrojených síl Organizácii spojených národov s jednotným velením „  (ďalej len MOS OSN) .
Považujeme za rozumné, usilovať sa o zachovanie MIERU vo svete pre nás, naše deti a ďalšie generácie a o zachovanie ekologickej rovnováhy sveta, ktorú si ničíme nezmyselnou súťažou vo výrobe zbraní, ich použitím počas výcviku, v rozličných teroristických aktivitách, v občianskych vojnách a lokálnych vojen. Vyzývame k celosvetovému MIERU a  zastaveniu súťaže v zbrojení vo svete, vyzývame predstaviteľov štátnej moci a občanov SR, V 4, politických predstaviteľov krajín a rôznych zoskupení sveta  k pripojeniu sa k tejto výzve. Žiadame vedúcich predstaviteľov skupiny summit NATO o podporu tejto výzvy a začatie rokovaní s organizáciou OSN, NATO a Ruskou federáciou s podporou krajín Čína, India, Pakistan, Brazília, Juhoafrická republika a Irán ( Sanghajský pakt ) ,, Výzvy za mier a vznik jednotných MOS OSN s jednotným velením“ Tiež  Vašou cestou žiadame o predloženie tejto výzvy  Generálnemu tajomníkovi OSN a NATO, s požiadavkou o apeláciu k mierovým rokovaniam za celosvetový mier pod záštitou generálneho tajomníka OSN. Zároveň prosíme predložiť tento návrh o výzvu za celosvetový mier aj predsedovi Európskej komisie p. Jean – Claude Junckerovi.  

Prečo je nové kolo zbrojenia? Aj preto, že USA s RF  20.11. 2010 v pokojnom partnerskom rokovaní v Lisabone uvažovali o spoločnom budovaní obranného raketového štítu nad strednou Európou. Viď: http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/254382-stit-nad-strednou-europou-bude-okolo-roku-2018/
Návrh spolupráce o spoločnom raketovom systéme predniesol prezident RF p. Alexander Medvedev na zasadaní NATO  v Lisabone  za prítomnosti prezidenta USA  Baracka Obamu. Lisabonskú dohodu prezident Obama  zo dňa 20.11.2010  podporil a následne Kongres v  USA neprijal, ba naopak, USA spoločne s NATO uviedli samostatný protiraketový štít: radary na území Turecka, rakety v Stredozemnom mori na amerických vojenských lodiach, bez vedomia a účasti RF. Viď: Európu začal chrániť protiraketový dáždnik, 21. 5. 2012 http://www.sme.sk/c/6385469/europu-zacal-chranit-protiraketovy-dazdnik.html.  Protiraketový štít, zložený z radaru v Turecku a rakiet na americkej lodi, už funguje, čo má značný negatívny dopad na mierové riešenie stability vo svete a svetový mier! Po neodsúhlasení dohody z Lisabonu reakciou Ruskej federácie bolo prijatie vlastného rozhodnutia z decembra 2011 posilňovať a modernizovať výzbroj vo finančnej čiastke 500 mld. USD, v čom pokračujú aj dnes. Ako vidíme, neschopnosť dohody politikov vedie k pokračovaniu v zbrojení, prináša chudobu pre väčšinu ľudí na svete a znehodnocovanie klímy, čo spôsobuje globálne otepľovanie s negatívnymi následkami na život ľudí na celej planéte ZEM, s dôsledkami aj na emigráciu ľudí. Tým, že všetky štáty sveta a NATO budú v OS OSN, môžeme postupne znižovať výzbroj,  navrhujeme nenavršovať výdaje na zbrojenie a časť financií vyčleňované na výrobu výzbroje dávať na rozvojové projekty sveta, ako je ekológia, zlepšenie životnej úrovne ľudí a udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM. Môžeme zlepšovať výskum kozmického priestoru, stále sa musíme pripravovať na odvrátenie zrážky s meteoritom, poprípade nejakého ohrozenia z vesmíru atď. Nejakú armádu bude vždy potrebné mať na pomoc pri živelných pohromách, zemetraseniach, nepredvídateľný boj s extrémistickými ozbrojenými zoskupeniami. OS OSN by bolo možné použiť na likvidáciu teroristických buniek, proti silným jednotlivcom, zabránenie vzniku občianskych nepokojov a v prípade  iných nepredvídaných udalostí.

Zdôvodnenie nutnosti vzniku MOS OSN : bez celosvetového mieru a vzniku celosvetových jednotných Mierových ozbrojených síl OSN s jednotným velením (ďalej len „MOS OSN“) nie je možné zabezpečiť ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte ZEM" a zaistiť bezpečnú klímu pre človeka na planéte ZEM. A o to nám ide dnes - o bezpečný zajtrajšok nás, našich detí  a budúcich  generácií. Celosvetový mier a vytvorenie OS OSN  je jediná alternatíva pre budúcnosť života  človeka na planéte Zem. V 21. storočí si človek už musí uvedomiť, že nie je zviera. Musíme si uvedomiť, že zbrane nie sú na pečenie chleba, ale na zabíjanie, najmä schopných ľudí, vrátane detí, žien aj bezmocných. V prírode sa zabíjajú len zvieratá. Človek - ľudia nie sú zvieratá, aby sa zabíjali toto patrí do minulosti !!! Je potrebné viesť diskusiu a dohodnúť sa konsenzom na celosvetovom mieri a vzniku celosvetových MOS OSN !!!

V súčasnosti už sú príklady mierového spolunažívania a spolupráce. Osobne sa nám páči projekt orbitálnej stanice ISS v kozmickom výskume medzi USA a RF, aj  šport je príkladom, že ľudia sú si rovnocenní. Že šport spája celý svet nám ukázali aj súčasné MS vo futbale v Ruskej federácii ! Nech nám sú príkladom pre ďalšie projekty a najmä pre mierový projekt celosvetové mierové OS OSN. Tiež sme si priali, aby v tomto mierovom duchu sa niesol už summit ku klimatickým zmenám v Paríži v dňoch 30.11. až 11.12.2015 a v júni r. 2016 na summite NATO vo Varšave. Nestalo sa tak. Teraz na summite NATO  v dňoch 11. a 12. júla 2018 máme znova možnosť ukázať, aby mierový rozum človeka prerástol súčasný egoistický rozum politikov a oligarchov sveta, a viedol k  spolupráci, porozumeniu ľudí v celom svete.

Je päť aspektov, ktoré je nutné riešiť v celom svete :
1. Zabezpečenie celosvetového mieru s ,,Udržateľným rozvojom človeka na planéte  Zem“.
2. Zastavenie emigrácie v konkrétnom štáte z dôvodov vykonávania genocídy na vlastných občanoch, ekonomických dôvodov – chudoba a straty vody - zachovanie vody zalesňovaním krajín sveta, zachovanie klimatických podmienok pre život človeka v jednotlivých krajinách sveta a na planéte Zem.
3. Vznik MOS OSN pre udržanie mieru v celom svete, pod Občianskou celosvetovou kontrolou.   
4. Pod záštitou organizácie OSN a MOS OSN zastavenia terorizmu, občianskych vojen, lokálnych vojen a súťaže v zbrojení pre prípravu na začatie 3. sv. vojny, nenavršovanie financií  na zbrojenie......  
5., Zastavenie klimatických zmien na planéte ZEM.

             Takto komplexne zatiaľ nehovorí žiaden politik sveta. Vyzývame preto  širokú slovenskú verejnosť, Ruskú federáciu a  celý svet k začatiu riešenia tejto komplexnosti. Jedine MOS OSN budú vedieť, v nutnom prípade aj  za pomoci sily, riešiť  mier na planéte ZEM spravodlivo na základe rovnosti, slobody a bratstva, v záujme ,,Udržateľného rozvoja človeka na planéte Zem“. Bez OSN a OS OSN  nie je možné do  budúcnosti komplexne riešiť a zabezpečiť mierovú politiku sveta !!!!

Zdôvodnenie ,, Výzvy ...“ :  Myslíme si, že bez vzniku OS OSN  nebude celosvetový MIER, nevyrieši sa  súčasná politická svetová kríza vo svete, nezabezpečí sa ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem".  Zlyhávanie vyriešenia konfliktu  vidíme aj v Sýrii.  Rusko koná čihi a USA hota !!!  Mylne sa naši politici doma a vo svete, v organizácii NATO, prezident USA p. Donald Trump a iní svetoví politici domnievajú, že sú vytvorené OS OSN. Momentálne vo svete pôsobia OS RF a OS NATO !!! Podľa nášho názoru nemáme jednotné OS OSN pre riešenie ozbrojených svetových kríz, nemáme jednotnú obranu sveta proti kozmickému nebezpečenstvu z vesmíru a pre živelné pohromy na planéte ZEM. Súčasné lokálne vojny a terorizmus potvrdzujú naše vyjadrenia k lokálnym vojnám, že ozbrojené konflikty sa neriešia jednotne silami OSN viď. Irak, Juhoslávia, Líbya, Sýria atd.  

Pripájame sa k Výzve za mier generálneho tajomníka OSN - UN Secretary-General António Guterres:
Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom. UNIS/SGSM/820 , 1.január 2017
Generálny tajomník OSN António Guterres:  Výzva za mier, 1.január 2017
    http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2017/unissgsm820.html
    https://www.youtube.com/watch?v=0rElWmRq7p4

Zdôrazňujeme, že MOS OSN nie sú vytvorené, preto nemôžu fungovať a nemajú vytvorené jednotné velenie, personálnu štruktúru, logistické, materiálne a finančné predpoklady!!!
               Každý štát má armádu, ale tie  sa musia dostať pod kontrolu velenia MOS OSN, musia začať tvoriť ucelenú obranu planéty Zem !!! Velenie MOS OSN musí byť podriadené Bezpečnostnej rade OSN a organizácii OSN, potom to bude mať význam a bude zabezpečená obrana planéty ZEM a bude mier v celom svete . Musí postupne zaniknúť egoistický prístup mocností k jednotlivým členeniam OS v rámci sveta !!! Aby vzniklo jednotné ucelené  funkčné velenia OS OSN bude nutné zmeniť legislatívu na úrovni OSN.

               Navrhujeme vybudovanie jednotných Ozbrojených síl OSN s jednotným velením,  pod záštitou rady OSN a stálou Bezpečnostnou radou  ( BR ) OSN, ktoré budú pod kontrolou ,, Celosvetového Občianskeho snemu“, ktorý nahradí starý systém rady OSN !!!
K Rade OSN je nutné pričleniť velenie MOS OSN.

Predbežný návrh vzniku velenia MOS OSN, armády krajín sveta, vlastne už tvoria misie OS OSN,..., avšak bez jednotného velenia, jednotného velenia iných zložiek, vzdušných síl, námorných síl, prieskumu a spojenia, ženijného a chemického zabezpečenia, logistického - materiálneho zabezpečenia, finančného zabezpečenia OS OSN : (vo výzve,  v texte predkladáme zámer, ktorý bude musieť prejsť širokou diskusiou v jednotlivých krajinách, v organizácii EÚ, NATO, Sanghajský pakt a potom na úrovni OSN ). Podľa nášho názoru by mali byť : zložky vojenské,  policajné, logistické, informačné atd.  Sme proti ďalšiemu vznikaniu ozbrojených paktov a zoskupení vo svete.
Jednotlivé veliteľstvá  MOS OSN by sa mali vytvoriť  vo vybraných krajinách. Napr. Velenie MOS OSN v  Českej republike, vo vojenskom areály  Vyškov na Morave, (pozn. zásadne nie v USA alebo v RF),  velenie logistického zabezpečenia a podpory  v USA, velenie vzdušných síl napr. vo Švédsku, velenie pozemných síl OSN vo Francúzsku , velenie pre námorníctvo v Anglicku, velenie medzinárodnej polície a prieskum v Ruskej federácii  atď..

Ďalej navrhujeme  určiť náčelníkov služieb a ich oddelenia, ako napr. ženista, spojár, radista, chemik, prieskum, kybernetika, atď. Kde to takto máme? No, NEMÁME!!! Veď to teraz jasne vidíme pri vedení vojenskej operácie v Sýrii . Ruská federácia čihi a USA hota, povedané po slovensky!!! Čo je to za  OSN???   ... keď  vojenské lietadlo zo štátu OSN Turecko, zostrelí lietadlo štátu OSN RF v Sýrii, kde by mali pôsobiť proti IS jednotne !!! Sme znepokojený obkľučovaním hraníc Ruskej federácie, jednotkami NATO, toto rozhodnutie bolo podpísané na summite NATO vo Varšave jún r. 2016 aj s podporou Slovenska?

  O to dômyselnejšie a rýchlejšie, aby nevznikali nové hrozby pre človeka vo svete a u nás doma, treba čo najskôr  začať pracovať  na vytvorení MOS OSN s termínom do r. 2020, aby sa svet neocitol pred bránami  3.sv. vojny. Prečo si klameme, že my máme vytvorené velenie a organizáciu MOS OSN??? ... keď ju nemáme. Pýtame sa - chceme celosvetový mier ?  Politici, ako sú prezidenti p. Putin a p. Trump, musia nájsť konsenzus, už teraz na stretnutí 16. 7. 2018 v Helsinkách. Ak to nevedia dosiahnuť, načo je tu organizácia OSN a organizácia EU a iné štruktúry, iné svetové organizácie? Musíme s nimi začať rokovať, nie je možné pre egoizmus politikov, egoizmus oligarchov a bankárov sa nedohodnúť. Na ich dohodu čaká celý svet. Preto naši a svetoví politici musia začať verejne diskutovať o celosvetovom  mieri a vzniku MOS OSN, toto podporiť  aj petíciami, výzvami, protestmi atď.
           Bez vzniku jednotných  OS OSN s ,, Výzvou za celosvetový mier a vznik jednotných celosvetových MOS OSN“  s jednotným velením“  nebude zabezpečený mier na planéte Zem a nezabezpečí sa udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem !
1. Neskončia sa lokálne vojny, občianske vojny.
2. Nezastavíme terorizmus a Islamský štát (IS) s ich neznášanlivou ideológiou ISIS.
3. Nezastaví sa príprava  na rozpútanie  3. sv. vojny a súťaž v zbrojení.
4. Nezamedzíme zhoršovaniu klimatických zmien.
5. Nezastaví sa emigrácia ľudí a následne imigrácia ľudí vo svete.
6. Nezačne sa dôsledne riešiť rovnosť krajín vo svete a chudoba ľudí najmä v tretích krajinách ale aj u nás doma v SR.
Dávame do pozornosti a do verejnej diskusie päť opatrení:  

1. Zabezpečenie celosvetového mieru, ktorý  zaistí  ,,UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ČLOVEKA NA PLANÉTE ZEM“. Boli by sme radi, keby sa už bola sa na jesennom summite 2015 v Paríži k zachovaniu a zlepšeniu svetovej klímy  v deklarácii bola zakotvila ,,Výzva za celosvetový mier a vznik celosvetových MOS OSN“.  Nestalo sa tak.

               2. Zastavenie emigrácie, zachovanie vody na pevninách v štátoch sveta a zlepšenie klímy na planéte Zem - výsadba zelene na planéte Zem, tento bod by sa mal zakotviť  záväzne pre všetky krajiny sveta v deklarácii OSN na budúcej konferencii ku klimatickým zmenám, pre skvalitnenie zelene vo všetkých krajinách sveta. Pápež František 23.9.2015  hovoril v USA,  v Bielom dome s prezidentom Barackom Obamom o ďalších politických otázkach, ako sú klimatické zmeny či nerovnosť  ľudí.
Aj emigrácia sa dá riešiť zabezpečením mieru na planéte Zem jedine za pomoci vytvorenia MOS OSN ,  zabezpečením UDRŽATEĽNÉHO  ROZVOJA ČLOVEKA NA PLANÉTE ZEM, s potravinovou bezpečnosťou, riešením rovnosti aj v tretích krajinách a výsadbou stromov aj  v arabských, afrických krajinách, v Číne, v Mongolsku a na celom svete. Jedine zeleňou udržíme vodu, klímu na planéte Zem!  Peniaze na program výstavby priemyselných zón v tretích krajinách a poľnohospodársko  –  potravinovej výroby,  zabezpečenie   ,,svetovej klímy“ možno  vziať z hromadenia peňazí od bohatých oligarchov a z fondu na nezmyselné zbrojenie pre prípravu
3 . sv. vojny.

3. Vzniknutými MOS OSN riešiť  zánik teroristických buniek, teroristického Islamského štátu a radikálnych  extrémistických ideológií vo svete. V  21.st. nepochopiteľné  ideológie je nutné zastaviť, zničiť tak, ako bola zastavená ideológia fašizmu s vodcom Adolfom Hitlerom. OS OSN musia  zastaviť  teroristické skupiny, lokálne vojny, občianske vojny a zabezpečiť  demokratické vlády. Bez rozhodnutia rady  OSN a členov OSN sa nesmú viesť ozbrojené zásahy v jednotlivých krajinách sveta. To sa môže udiať len po súhlase rady OSN. Zastavením lokálnych vojen, občianskych vojen a zavedením poriadku v krajinách  sa začne riešiť emigrácia. Pokiaľ nebude vznikať emigrácia, nebude ani imigrácia !!!

4. Zastavenie terorizmu, lokálnych vojen, prípravy MOS v  jednotlivých štátoch a v zoskupených paktoch na zastavenie vzniku 3. sv. vojny .  Vznikom MOS OSN sa ušetria PENIAZE,  vyčlenené na zbrojenie. Spočiatku cca 40% z rozpočtu na zbrojenie, výcvik, logistiku vojsk sveta  vyčleniť na ,,Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem“ , vrátane zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, mieru. Bez klimatických zmien, bez terorizmu a lokálnych vojen, bez vzniku teroristických skupín alebo štátu zabezpečovať postupné vyrovnávanie ekonomík, ekonomickej demokracie  a tvorby HDP v krajinách sveta s využívaním moderných technológií a IT technológií !!!

5. Realizácia záväzne prijatých opatrení na summite NATO vo Varšave 8. a 9. 7.2016 s dopracovaním ďalších opatrení podľa dohody. Svetoví politici, okrem návrhov Ruskej federácie, nedávajú riešenia na vzniknutú celosvetovú krízu k odhaleniu, pomenovaniu nespravodlivosti. Predkladáme pomenovanie a riešenia k odstráneniu NESPRAVODLIVOSTI vo svete, TO je:
a. Zastaviť terorizmus,  lokálne vojny , ktoré je nutné zhodnotiť a pomenovať príčiny ich vzniku na konci 20. storočia ( st.) a v 21. st., pomenovať, prešetriť, odsúdiť a potrestať tých, ktorí dali pokyn k rozpútaniu lokálnych vojen,  rozkaz  ku konaniu obr. síl ( OS ) k nezákonnému napadnutiu Vietnamu, Kambodže, štátov bývalej Juhoslávie, Iraku, Líbyi, Afganistanu, Sýrii bez mandátu OSN !!!!
b. Jasne pomenovať vznik, príčiny a nedôsledné riešenia NESPRAVODLIVOSTI, emigrácie a imigrácie vo svete : príčiny a riešenia prenasledovania, zabíjania, ekonomickej nerovnosti, potravinovej nedostatočnosti,  klimatických zmien, atď.
c. Zabezpečiť mier a vznik MOS OSN, klimatickú rovnováhu vo svete, zánik Islamského štátu, radikálnych ideológií, bez vzniku lokálnych vojen, terorizmu, bez predpokladu vzniku 3 . sv. vojny.

d. Vyzvať všetky krajiny sveta k MIERU  a vzniku MOS OSN a zastaviť prípravu ozbr. síl sveta k 3. sv. vojne. Peniaze, určené na lokálne vojny a na súťaž v zbrojení, prerozdeliť na ,, Udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem a zotretie nerovnosti v krajinách  sveta a tým zastavíme aj emigráciu ľudí  na planéte Zem !!!!  V 21. st. by už nemali zomierať ľudia z dôvodu terorizmu a lokálnych vojen. Nemali by sme ani  vyvolávať hrozbu vzniku 3. sv. vojny. Toto je neschopnosť politikov a ich politických strán, zoskupení za podpory OLIGARCHOV  sveta, neriešenie celosvetového MIERU z dôvodu EGOIZMU!!!

Premeňme stranícky a podnikateľský  EGOIZMUS  na občiansku ľudskú znášanlivosť.  V 21. storočí by sme už  nemali  chápať život zvieracím spôsobom, silnejší zožerie slabšieho. Náš dojem je, že človek v 21. storočí  sa  v myslení  dostáva na ešte vyšší stupeň zabíjania ako zviera.

              Človek na zabíjanie človeka, ľudí pripravuje nové zbrane a zbraňové systémy  a niektoré už aj používa. To je  nehumánne. Plánovať a použiť  najmodernejšie technológie na zabitie človeka, ľudí. Prosíme -  zastavme to!!! Zmiernime hospodársku a vojenskú súťaž, využime  úsilie pre potreby zrovnoprávnenia väčšiny ľudí na tejto planéte  a doma na Slovensku. Postupne zabezpečme všeobecnú gramotnosť a dôstojnú životnú úroveň  ľudí na tejto planéte.

Rozumnou politikou zabezpečme MIER pod záštitou novovytvorených Ozbrojených síl  OSN, ktoré vlastne už sú vytvorené (zahraničné misie), len  nepôsobia jednotne a nemajú spoločné velenie pri organizácii OSN. Je nutné k tomu zmeniť aj legislatívu v organizácii OSN a to čo najrýchlejšie. Pozn. : Porekadlo hovorí: Kde sa dvaja bijú, tam vždy vyhráva tretí. Tým tretím je dnes  terorizmus a nepokoje vo svete!!!
K podaniu tohto návrhu, výzvy za MIER a vznik OS OSN, nás vedú skutočnosti, ktoré sa dejú vo svete. Prebieha terorizmus, vojnový konflikt v Ukrajine, Líbyi, Iraku, Sýrii a  lokálne vojny ešte aj koncom 20. st. a začiatkom 21. st. Považujeme za rozumné usilovať sa o zachovanie MIERU vo svete pre nás, naše deti a ďalšie generácie a pre zachovanie ekologickej rovnováhy sveta, ktorú si ničíme nezmyselnou súťažou vo výrobe zbraní, ich použitím počas výcviku, v rozličných teroristických  aktivitách, lokálnych vojnách a občianskych vojnách.  

Vyzývame predstaviteľov štátnej moci a občanov SR, krajín V 4,  politických predstaviteľov krajín a rôznych zoskupení sveta, vrátanie cirkví,  o pripojenie sa k tejto výzve. Žiadame Vás, vedúcich predstaviteľov skupiny summit NATO , o predloženie tejto výzvy za mier a vznik  MOS OSN Generálnemu tajomníkovi NATO Jens Stoltenberg , predsedovi Európskej komisie Jean – Claude Junckerovi,  tjomíkom  organizácie NATO, prezidentovi USA Trumpovi  a prezidentovi Ruskej federácie, pánovi Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi , tak  aby sa s tým zaoberali čo v najkratšom čase. Bez jednotných MOS OSN s jednotným velením  nikdy na planéte ZEM nebude MIER !!!

     Spracoval petičný výbor  4.5.2016  OZ – Pán Občan : IČO: 42277647, Reg.: VVS/1 – 900/90 - 40051 a petičný výbor:
Ing. Viliam BAŇÁK pplk. v.v., Jedľová 863/25, PSČ 960 01 ZVOLEN, Slovensko,
Michaela Žilková, Rajecká 38, PSČ 821 07 Bratislava, Slovensko,
Predseda strany Rómskej únie Slovenska: František Tanko, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava Slovensko.   
Ľuba Rakovcová, Strážske , Ľubomír Schmída, Ružomberok, Slovensko

         Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Viliam Baňák, trvalý pobyt Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen, mob.: 0904112799, e-mail: obcsnemzv@gmail.com .

     Dňa: 1.8.2018 Bratislava , Slovensko

Za petičný výbor koordinátor OZ Pán Občan :   Ing. Viliam Baňák, pplk. v.v.
                                                                                                                                        

P.S.:
My  občania Slovenska a Európskej únie chceme MIER na planéte ZEM a zastavenie výdajov na ZBROJENIE !!!!

Prosím podporte túto výzvu, ďakujeme .
Nesúhlasíme s návrhmi prezidentov Donalda  Trumpa a Andreja  Kisku navyšovanie do 2% HDP štátov v organizácii NATO  !!!

Vážený pán prezident SR Andrej Kiska , premiér SR p. Peter Pellegrini, predseda parlamentu Andrej Danko a minister zahraničných vecí  SR Miroslav Lajčák  s plnou vážnosťou pre zabezpečenie Celosvetového mieru  a zastavenia všetkých vojen vo svete, Vás občania Slovenskej  republiky a Európskej únie  dôrazne   žiadajú o zaslanie tejto výzvy pred stretnutím V.V.Putinovi , D.Trumpovi a delegátom summitu  NATO v Bruseli.   Nedopusťme aby  prezident SR  ako delegát na summite NATO  podpísal navyšovanie financií  na 2 % z HDP na ďalšie zbrojenie.  Pokiaľ jedna z členských krajín nepodpíše navrhnuté navyšovanie financií na zbrojenie, tak podľa dohovoru a podmienok zmluvy členskými krajinami NATO nebude moc byt návrh PRIJATÍ. Všetko je v rukách prezidenta SR Andreja Kisku.   Ak príjmu navyšovanie na 2 %  tak  sa vo svete  spustí lavína zbrojenia čo smeruje k 3 sv.
vojne a výraznému zhoršovaniu klimatických zmien, drancovanie prírodných zdrojov, surovín a zvyšovania chudoby vo svete. Len v SR sa týmto navýšením  na zbrojenie na 2 %  pre objasnenie  to tvorí  1,8 miliardy €  ročne, čiže každý  človek  je ochudobnený a občanom SR  sa radikálne  zvýši chudoba, nakoľko bude  ukrátený minimálne o 355 € ročne. Tieto ušetrené  financie môžu byť   dané na odstránenie nespravodlivosti a zvýšeniu životnej úrovne každého občana SR. To sa týka aj celého sveta. Uvedomme si že zbrane nie sú na pečenie chleba a odstraňovanie chudoby a hladu ale na zabíjanie ľudí.
       
       My OZ Pán Občan a občania Slovenskej republiky a EU,  týmto  vyzývame delegátov summitu NATO v Bruseli 11. a 12. 7. 2018, prezidentov RF p. Vladimíra Putina a USA Donalda Trumpa na stretnutí 16. júla 2018 vo fínskych Helsinkách,  k pripojeniu sa k ,, Výzve za celosvetový mier a vznik jednotných ozbrojených síl OSN s jednotným velením“. Velenie OS OSN navrhujeme do Českej republiky. Vznik OS OSN, by zabezpečilo zastavenie výdajov na zbrojenie v prvom roku o 800 mld. USD, ktoré by sa využili na zalesnenie planéty  ZEM a iné rozvojové programy. Vznikom OS OSN by zanikol NEPRIATEĽ na PLANÉTE ZEM. Tieto OS OSN by museli, byť pod kontrolou nového spoločenstva ,, Celosvetový Občiansky SNEM“ !!!
Tu je  žiadosť a ,,Výzva s návrhmi“

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню